نسخه بتا

افزوده شدن ارسال بانک شماره

گزارش‌های تفکیک شده

در بخش گزارش ها کمپین ها را از گزارش های ارسالی و دریاف‌ای روزانه جدا کردیم تا شما بتوانید راحت تر کمپین های ارسال شده خود را مدیریت کنید. با اضافه شدن مفهوم مپین های نا موفق میتوانید کمپین های ارسال نشده خود را دوباره ارسال کنید و همچنین تمامی کمپین ها بصورت تفکیک در یک صفحه قرار خواهند داشت.